Kontaktujte nás

Načíst

Obchodní podmínky společnosti ENIKA.CZ s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. ledna 2022

Kontaktní údaje

Název provozovatele: ENIKA.CZ s.r.o. (dále jen Prodávající)
Sídlo firmy: Vlkov 33, 509 01 Nová Paka
IČO: 28218167
DIČ: CZ28218167
Společnost zapsaná: u Městského soudu v Praze
Oddíl C, vložka 133 264
telefon: +420 493 773 311
fax: +420 493 773 322
e-mail: prodej@enika.cz
Adresa distribučního skladu: Vlkov 33; 509 01 Nová Paka
Provozní doba: Objednávky přes internetový obchod: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
Provozní doba infolinky: pondělí–pátek: 8 – 16:30

 

Tyto VOP upravují obchodní vztahy mezi společností ENIKA.CZ s.r.o. se sídlem Vlkov 33, 509 01 Nová Paka, IČ 282 18 167  (Prodávající)  a jejími zákazníky (Kupujícími) a jsou nedílnou součástí každé uzavřené smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Veškerá ustanovení těchto VOP platí bez výhrady, pokud ve vlastní obchodní smlouvě, nebo rámcové obchodní smlouvě nebylo výslovně sjednáno jinak.

 

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti ENIKA.CZ s.r.o., se sídlem Vlkov 33, 509 01 Nová Paka, IČ 28218167, spol. zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové , oddíl C, vložka 49375 (dále jen „Prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Kupující“). Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které tyto obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou právnická osoba nebo fyzická osoba, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti, anebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů, nicméně v tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), která je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě, v podobě faktury odeslána Kupujícímu společně s objednaným zbožím.
  2. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím. Ustanovení týkající se zákonných práv spotřebitele se týkají pouze kupujícího v postavení spotřebitele (např. odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl.). Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.enika.cz stejně jako ve svých provozovnách. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  3. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Daňový doklad bude obsahovat základní údaje smlouvy a Kupující jej obdrží při převzetí zboží nebo služby, případně e-mailem po připsání úhrady na účet Prodávajícího.
  4. Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím.
 2. Uzavření kupní smlouvy
  1. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu nebo zašle písemnou objednávku.
  2. Po odeslání objednávky zákazníkem Prodávající potvrdí elektronickou poštou na e-mailovou adresu, kterou uvedl kupující v objednávce, objednávku a tím bude kupní smlouva uzavřena a stává se pro obě strany závaznou.
  3. Objednávky produktů nemůže Kupující po jejich akceptaci změnit, zrušit nebo změnit naplánování jejich dodávek bez souhlasu Prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo přidělovat prodej produktů mezi své zákazníky.
  4. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, poskytne digitální obsah/licenci, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo/licenci k ní, a Kupující se zavazuje, že věc/digitální obsah převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.
  5. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.
  6. Všechny informace o zboží, umístěném v on-line obchodu, jsou informativního charakteru a nepředstavují návrh dodat toto zboží. Uvedené se týká především vyobrazení zboží, předpokládaných termínů doručení a dostupnosti zboží. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu na takto umístěné zboží v on-line obchodu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se proto nepoužije. Prodávající je oprávněn nabízený sortiment zboží libovolně měnit a ukončit prodej zboží bez předchozího upozornění či informace.
  7. Kupující je upozorněn, že údaje prezentovaného zboží na on-line (zejména dostupnost, cena, zásoby) nejsou aktualizovány informačním, skladovým systémem a lidskými zdroji prodávajícího nepřetržitě a v každém okamžiku. Změny v skladových zásobách jsou v informačním systému prodávajícího aktualizovány až s určitým časovým odstupem s přihlédnutím na technické možnosti. Z tohoto důvodu nemusí být údaje ohledně zboží na on-line obchodu vždy správné a úplné ve srovnání se skutečným stavem.
  8. Pokud Prodávající před akceptací nebo po akceptaci objednávky zjistí tiskovou, systémovou, lidskou, dodavatelskou či jinou chybu týkající se zboží nebo dodání (zejména zveřejněnou či jinak zjistitelnou na on-line obchodu nebo uvedenou v objednávce, v akceptaci objednávky, resp. v jiné zprávě), jakož i v případě vyprodání zásob, nedostupnosti zboží (i při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něj požadovat), není schopen dodat zboží kupujícímu v dohodnuté lhůtě nebo v ceně uvedené v internetovém obchodě, nebo z důvodu vyšší moci, je vždy oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, zrušit, odmítnout, resp. neakceptovat objednávku. Taková chyba se může týkat zejména aktuální ceny zboží, množství, možnosti dodání, dostupných skladových zásob, obrázku zboží na on-line obchodu nebo jiné skutečnosti, z níž např. může vyplynout nemožnost dodat zboží kupujícímu včas nebo řádně v souladu s objednávkou nebo akceptací objednávky. Kupující bude o této skutečnosti neprodleně po zjištění informován, Prodávající je podle vlastního uvážení oprávněn takové zboží nedodat, neodeslat / neprovést akceptaci objednávky, odmítnout Kupujícím vystavenou objednávku, prodávajícím akceptovanou objednávku nebo jednostranně odstoupit od uzavřené kupní smlouvy podle výše uvedeného. V těchto mimořádných případech prodávající není v prodlení s dodáním zboží.
  9. Prodávající je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy nebo nevydat zboží Kupujícímu i v případě pokud zjistí, že mu v komunikaci byly uvedeny nebo poskytnuty nesprávné, neúplné nebo nepravdivé údaje ohledně Kupujícího, osoby přebírající zboží nebo pokud hrozí, že v důsledku chování osoby, s kterou prodávající komunikoval, může dojít ke vzniku škody na straně prodávajícího (např. podvodné jednání)
  10. Prodávající Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci/licenci v souladu se smlouvou.
  11. Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.
  12. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Prodávající věc podle zvyklostí, nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající věc pro přepravu.
  13. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci (max. do 24 hodin) a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
  14. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Prodávající umožnil nakládat.
  15. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.
  16. Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.
  17. Všechny informace o zboží, umístěném v on-line obchodu, jsou informativního charakteru a nepředstavují návrh dodat toto zboží. Uvedené se týká především vyobrazení zboží, předpokládaných termínů doručení a dostupnosti zboží. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu na takto umístěné zboží v on-line obchodu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se proto nepoužije. Prodávající je oprávněn nabízený sortiment zboží libovolně měnit a ukončit prodej zboží bez předchozího upozornění či informace.
 3. Platební podmínky a cena zboží
  1. Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
   1. Platba v hotovosti
   2. Platba předem bankovním převodem
   3. Platba bankovním převodem
   4. Na dobírku při doručení zboží

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

  1. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
  2. Na základě kupní smlouvy vystaví Prodávající Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu Prodávající zašle Kupujícímu v elektronické podobě na e-mailovou adresu Kupujícího.
  3. Ceny jsou uvedené bez DPH. Poplatky za dopravné, dobírku a náklady na komunikaci na dálku nejsou zahrnuty.
  4. Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.
  5. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Prodávající splnit, zašle Kupujícímu pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko Kupujícího. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací Kupujícího. I v tomto případě jsou nedílnou součástí uzavření kupní smlouvy tyto obchodní podmínky.
 1. Přeprava a dodací podmínky
  1. Možnost dodání zboží: osobní odběr zboží může převzít kupující ve výdejním místě společnosti ENIKA.CZ s.r.o. na adrese Vlkov 33, 509 01 Nová Paka nebo zaslání přepravní společností
  2. Cenu přepravy a balného účtuje Prodávající ve faktuře samostatně. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky a krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
  3. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu prodej@enika.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou společnosti ENIKA.CZ s.r.o.. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
  4. Pokud prodávající neurčí písemně jinak, pro všechny dodávky prodávajícího platí dodací podmínka EXW ze skladu prodávajícího resp. v případě přímých zásilek EXW ze skladu výrobce (podle INCOTERMS 2010).
  5. Dodací lhůty uváděné Prodávajícím jsou pouze odhadované, platí v případě včasného doručení materiálů a dodávek Prodávajícímu. Prodávající není odpovědný za opožděnou, částečnou či předčasnou dodávku a Kupující je povinen dodávku akceptovat a provést platbu za takto dodané produkty. Zpožděním dodávky objednávky nebo její kterékoli části nevzniká kupujícímu právo zrušit ostatní dodávky.
  6. Dodací doba se přiměřeně prodlužuje, jestliže nebyla dodržena důsledkem vyšší moci, stávky, nepředvídatelných překážek, alokace, nemožnosti odběru zboží ze všeobecně přístupných zdrojů, dodacích těžkostí subdodavatele nebo důsledkem jiných okolností, které nezpůsobil prodávající a rovněž v případě, pokud takové okolnosti postihnou jeho subdodavatele.
  7. Rámcovou objednávkou se rozumí objednávka, která je dodávána po částech. Rámcová objednávka nesmí překročit lhůtu 12 měsíců. Rámcové objednávky lze uskutečnit pouze po určení pevných termínů dodání, které se považují za závazné termíny. V případě jejich nedodržení ze strany Kupujícího je prodávající oprávněn změnit dohodnutou kupní cenu. Prodávající si vyhrazuje právo zasílat zboží podle předem smluvně dohodnutých termínů bez předchozího upozornění.
 2. Odstoupení od kupní smlouvy
  1. Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká. V tomto případě se prodej řídí Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), nicméně vylučují se ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách).
  2. Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 a násl. Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.
  3. Nejedná-li se o případ uvedený v článku 6.2. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 a násl. občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů. Lhůta pro odstoupení běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží. Kupní smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Kupní smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
  4. Prodávající umožňují Kupujícímu odstoupit od kupní smlouvy prostřednictvím vyplnění a odeslání formuláře na e-mail: prodej@enika.cz, a Kupující tak Prodávajícímu potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. Odstoupit lze také korespondenčně, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem) a to na adrese Prodávajícího.
  5. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel, a to na své náklady.

Adresa pro doručení zboží:

ENIKA.CZ s.r.o.

Vlkov 33

509 01 Nová Paka

Zboží by měl Kupující vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Rozhodne-li se Kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na výše uvedenou adresu spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s originálem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti, případně složenkou. Kupující odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

  1. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky v hodnotě zakoupeného zboží, které od Kupujícího na základě smlouvy přijal, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standartního dodání prodávajícím nabízený).  Pro vrácení plateb Prodávající použije stejný platební prostředek, který byl Kupujícím použit pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neurčí jinak. Prodávající však preferuje, i s ohledem na rychlost vyřízení, vrácení formou bankovního převodu na účet kupujícího. 
  2. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
  3. Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva Kupujícího odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a Kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení Kupujícího. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.
  4. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:

došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,

nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen z části, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch

 1. Odpovědnost za vady a záruka
  1. Záruční podmínky se řídí příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad. Kupujícímu před prvním použitím důrazně doporučujeme prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu.
  2. Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží v délce, v jaké ji poskytuje výrobce dodávaného zboží.
  3. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Na žádost Kupujícícho je Prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list/potvrzení o záruce)
  4. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku).
  5. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady. Tím se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
  6. Má-li věc vady nebo nemá vlastnosti dle specifikace, má Kupující právo na bezplatné řádné a včasné odstranění vady, právo na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti, a není-li to možné, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má Kupující právo na dodání nového zboží nebo součásti, na odstranění vady nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Má-li věc vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
  7. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo sám vadu způsobil. Vada, která se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za vadu, která zde byla již při převzetí věci.
  8. Práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese ENIKA.CZ s.r.o., Vlkov 33, 509 01 Nová Paka. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.
  9. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu.
  10. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy
  11. Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.
  12. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.
  13. Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.                  
 2. Bezpečnost a ochrana informací
  1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění kupní smlouvy s kupujícím a marketingových akcí Prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím Prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí Prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném a účinném znění Kupující dává Prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely Prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Prodávajícího. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická na email prodej@enika.cz.
 3. Omezení odpovědnosti
  1. Odpovědnost Prodávajícího vůči Kupujícímu je omezena na přímé škody Kupujícího maximálně do výše ceny předmětného zboží. Uvedené omezení odpovědnosti neplatí v případě smrti či úrazu způsobeného nedbalostí Prodávajícího. Prodávající neodpovídá za žádnou nepřímou, zvláštní, vedlejší či následnou škodu (například za ušlý zisk či ztrátu příjmů, ztrátu dat, ztrátu užívání, opětovné přepracování, opravu, výrobní náklady, náklady na stažení výrobků z oběhu, újmu na dobré pověsti či ztrátu zákazníků). Tímto omezením odpovědnosti nejsou dotčena práva Kupujícího přiznaná zákonem v rozsahu, v jakém prodávající nemůže v souladu se zákonem odmítnout jakékoliv předpokládané či zákonné záruky.
 4. Okolnosti vylučující odpovědnost
  1. Prodávající není odpovědný za neplnění svých povinností, které má na základě těchto obchodních podmínek, pokud neplnění těchto povinností zapříčinily okolnosti, na které důvodně nemá dosah (například události vyšší moci, jednání či nečinnost kupujícího, přerušení provozu, přírodní či člověkem vyvolané katastrofy, epidemie, nedostatek materiálu či zboží, stávky, trestné činy, zpoždění dodávky či přepravy nebo nemožnost obstarat materiály či zboží ze standardních zdrojů).
 5. Závěrečná ustanovení
  1. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím e-mailové adresy: prodej@enika.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.
  2. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky, místně příslušnými Prodávajícímu.
  3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  4. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy Kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 

Reklamační řád

 

1.          ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1          Reklamační řád

1.1.1           Reklamační řád byl vypracován dle § 2166 Občanského zákoníku a vztahuje se na spotřební zboží zakoupené v internetovém obchodu ENIKA.CZ. Reklamační řád vysvětluje obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání odpovědnosti z vad zboží zakoupeného v internetovém obchodu ENIKA.CZ.

 

1.2           Pro koho je určen tento reklamační řád

1.2.1            Reklamační řád je určen Kupujícím - spotřebitelům, kteří si v Internetovém obchodě zakoupili Zboží. Na všechny Kupující (včetně Kupujících – podnikatelů) se vztahuje pouze čl. 3 Reklamačního řádu, který popisuje, jak reklamovat vadné Zboží.

 

2.          JAKÁ MÁTE PRÁVA V PŘÍPADĚ VAD ZBOŽÍ

2.1          Co je to vada Zboží

2.1.1            Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

 a)    má Zboží vlastnosti, které Prodávající uváděl výslovně na stránkách Internetového obchodu (obvykle v popisu Zboží) a které je uvedeno v Kupní smlouvě popř. v objednávce, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce Zboží popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 b)    se Zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající na stránkách Internetového obchodu (obvykle v popisu Zboží) uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

 c)    je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 d)    Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

2.1.2            Za vadu Zboží se považuje dodání Zboží, které nemá kteroukoliv z požadovaných vlastností uvedených v čl. 2.1.1.

2.1.3            Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

2.2          Kdy Kupující nemá nároky z vadného Zboží

2.2.1            Kupující nemá nároky z vad Zboží, záruka za jakost se nevztahuje a Prodávající ani výrobce či distributor nenesou odpovědnost

 a)    u Zboží, které bylo prodáváno za nižší cenu, za ty vady, pro které byla nižší cena tohoto Zboží sjednána,

 b)    v případě opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním,

 c)    v případě Vady vzniklé nevhodným používáním Zboží, vedlo-li k jeho poškození,

 d)    v případě použitého Zboží na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím,

 e)    za vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených výrobcem či distributorem v dokumentaci ke Zboží.

2.2.2            Další výluky či omezení záruky jsou možné tehdy, uvádí-li je výrobce či distributor Zboží ve svých záručních podmínkách, pouze však tehdy, nejsou-li v rozporu s českými právními předpisy.

 

2.3          Na co má Kupující - spotřebitel nárok v případě vadného Zboží

2.3.1            Dodání nového Zboží: Kupující má právo na dodání nového Zboží jen tehdy,

 a)    pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, zejména není-li vadná jen určitá součást Zboží (v takovém případě má právo pouze na výměnu součásti Zboží dle čl. 2.3.2 nebo bezplatné odstranění vady na součásti Zboží dle čl. 2.3.3), nebo

 b)    pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné, např. lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu (v takovém případě má právo pouze na bezplatné odstranění vady Zboží),

 c)    pokud jde o odstranitelnou vadu Zboží, která se vyskytla opakovaně, nebo

 d)    pokud se na Zboží vyskytuje větší množství odstranitelných vad.

2.3.2            Výměna součásti Zboží: Pokud se vada týká jen součástí Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu této součásti. Výměnu součásti Zboží je Kupující oprávněn požadovat rovněž v případech opakovaného výskytu vad součásti Zboží, nebo většího množství vad součásti Zboží.

2.3.3            Bezplatné odstranění vady Zboží

2.3.4            Odstoupení od Kupní smlouvy: Kupující může od Kupní smlouvy odstoupit pouze tehdy,

 a)    není-li možné dodání nového Zboží, popř. výměna součásti Zboží,

 b)    pokud jde o odstranitelnou vadu Zboží, která se vyskytla opakovaně, nebo

 c)    pokud se na Zboží vyskytuje větší množství odstranitelných vad.

2.3.5            Přiměřená sleva: Kupující může požadovat přiměřenou slevu pouze v případě, že neuplatnil žádné ze svých práv uvedených shora v čl. 2.3.1 - 2.3.4. Kupující dále může požadovat přiměřenou slevu i v případech, kdy sice uplatnil některé ze svých uvedených v čl. 2.3.1 - 2.3.3, ale

 a)    Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, nebo

 b)    Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo

 c)    zjednání nápravy by Kupujícímu působilo značné obtíže.

2.3.6            Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že má vadu (např. bylo-li to výslovně a srozumitelně uvedeno v popisu Zboží v Kupní smlouvě, popř. též na stránkách Internetového obchodu), anebo Kupující vadu sám způsobil.

 

2.4          Lhůta pro uplatnění nároku z vadného Zboží pro Kupujícího – spotřebitele, záruka za jakost

2.4.1            Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od jeho převzetí. To platí i v případě, že Kupující neobdržel žádný záruční list nebo jiné prohlášení.

2.4.2            Je-li v Kupní smlouvě nebo v popisu Zboží na stránkách Internetového obchodu uvedeno, že se na Zboží vztahuje záruka na jakost, popř. je-li ke Zboží přiloženo prohlášení o záruce (tzv. záruční list), zavazuje se tímto Prodávající, že Zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka za jakost může být poskytnuta i na jednotlivou součást Zboží. Záruční doba běží od převzetí Zboží Kupujícím, je-li Zboží Kupujícímu zasláno, běží záruční doba od dojití Zboží do místa určení.

2.4.3            Určují-li Kupní smlouva a prohlášení o záruce dle čl. 2.4.2 různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší, ledaže by si jinou záruční dobu Prodávající a Kupující výslovně sjednali. Ani ujednání o kratší záruční době však nic nemění na tom, že Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době dle čl. 2.4.1, přičemž zkrácení této doby je neúčinné (nepřihlíží se k němu).

2.4.4            Stejné účinky, jako výslovné prohlášení o záruce za jakost dle čl. 2.4.2, má i skutečnost, kdy je na prodaném Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke Zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze Zboží použít.

2.5           Práva z vadného plnění pro Kupujícího – podnikatele

2.5.1            Práva Kupujícího – podnikatele z vadného plnění se řídí ust. § 2099 – 2112 Občanského zákoníku.

 

3.          JAK RELAMOVAT VADNÉ ZBOŽÍ

3.1          Reklamace (oznámení) vad Zboží

3.1.1            Kupující je povinen reklamovat (oznámit) vady Zboží prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Prodávajícího reklamace@enika.cz, nebo telefonicky na telefonický kontakt +420 493 773 332. Dalšími možnými způsoby je odeslání písemné reklamace běžnou poštou nebo osobně na adresu pro doručování uvedenou v čl. 4.2.1.

 

3.1.2            Následně s Kupujícím dohodne Prodávající způsob zaslání Zboží popř. jiný způsob vyřešení reklamace (např. odeslání Zboží do nejbližšího servisního střediska příslušného výrobce). Kupující je povinen reklamované Zboží zaslat Prodávajícímu neprodleně po dohodnutí způsobu zaslání Zboží. Doba, po kterou se Kupující nachází v prodlení s odesláním Zboží Prodávajícímu, se nezapočítává do lhůty k vyřízení reklamace dle čl. 3.3.1. V případě oprávněné reklamace uhradí Prodávající Kupujícímu prokazatelně a důvodně vynaložené náklady na zaslání reklamovaného Zboží Prodávajícímu, způsobem dle čl. 4.6.

 

3.2          Postup při uplatnění nároku na bezplatné odstranění vady Zboží

3.2.1            V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad Zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího, nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokladu, který nahrazuje záruční list.

3.2.2            Kupující je oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke Zboží, případně jej sdělí Prodávající na dotaz Kupujícího.

3.2.3            Pokud je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

3.2.4            Servisní středisko po řádném vyřízení Reklamace vyzve Kupujícího k převzetí opraveného Zboží.

3.2.5            Při jakékoli návštěvě servisního technika u Kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

3.3          Vyřízení reklamace Prodávajícím

3.3.1            Reklamaci, podanou Kupujícím – spotřebitelem, je Prodávající povinen vyřídit nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, s přihlédnutím k dodržení lhůty pro zaslání Zboží Kupujícím. V odůvodněných případech je Prodávající oprávněn požadovat na Kupujícím sjednání lhůty delší. O výsledku vyřízení reklamace informuje Prodávající Kupujícího telefonicky, a zasláním Reklamačního protokolu dle čl. 3.3.1.

3.3.2            O vyřízení reklamace Kupujícího – spotřebitele je Prodávající povinen sepsat ve smyslu § 19 odst. 1 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele reklamační protokol, obsahující alespoň:

 a)    datum uplatnění reklamace (datum přijetí vytčení vad);

 b)    důvody reklamace;

 c)    způsob vyřízení reklamace, požadovaný spotřebitelem;

 d)    výsledek prohlídky reklamovaného Zboží Prodávajícím nebo jeho smluvním partnerem (výrobcem nebo distributorem Zboží);

 e)    zdůvodnění oprávněnosti a způsob jejího vyřízení (opravy nebo výměny Zboží);

 f)     zdůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamační protokol je Prodávající povinen zaslat Kupujícímu písemně na jeho adresu, uvedenou v oznámení reklamovaných vad. Prodávající se s Kupujícím může dohodnout na zaslání reklamačního protokolu e-mailem na e-mailovou adresu Kupujícího.

 

4.          PŘÍLOHA REKLAMAČNÍHO ŘÁDU

4.1          Kontaktujte nás

4.1.1            Před samotným uplatněním reklamace nás prosím kontaktujte na dále uvedené telefonní číslo nebo e-mail, probereme s Vámi nejvhodnější postup.

Mobil: +420 493 773 332

Mail: reklamace@enika.cz

4.2          Reklamace

4.2.1            Reklamované zboží zasílejte na adresu:

ENIKA.CZ

Reklamační oddělení

Vlkov 33

509 01 Nová Paka

Na této adrese je možné vyřídit reklamaci i osobně.

4.3          Reklamace v autorizovaném servisu

4.3.1            K reklamovanému zboží nezapomeňte přiložit:

 a)    Kupní doklad (fakturu)

 b)    Záruční list (je-li ke zboží vydán) – musí být řádně vyplněný a potvrzený prodejcem

 c)    Popis závady

 d)    Kontakt na Vaši osobu

4.4          Lhůta vyřízení reklamace

4.4.1            Vaše reklamace musí být vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.

4.4.2            Lhůta se začíná počítat od následujícího dne po doručení reklamovaného zboží do servisního střediska či prodejci.

4.4.3            Lhůta končí vyřízením reklamace (doručením reklamovaného zboží zákazníkovi).

4.5          Poplatky

4.5.1            S vyřízením oprávněné reklamace nejsou spojeny žádné poplatky.

4.6          Náklady na dopravu reklamovaného zboží

4.6.1            Úhrada nákladů na dopravu reklamovaného zboží vám bude uznána za těchto podmínek:

 a)    Reklamace bude oprávněná - nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.

 b)    Podáte žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží

 c)    Písemně doložíte výši nákladů - doklad za uhrazení nákladů na dopravu (podací lístek nestačí, je třeba dodat doklad)

4.6.2            Úhrada bude provedena bankovním převodem na Váš účet.

4.6.3            Je možné proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné nikoliv za taxi službu).

4.7          Převzetí reklamovaného zboží

4.7.1            Při převzetí zboží pečlivě zkontrolujte, zda je bez viditelného poškození.

4.7.2            V případě poškozeného zboží je dopravce povinen s Vámi sepsat reklamační protokol.

4.7.3            Pokud závadu zjistíte po rozbalení zásilky, neprodleně (do 1 pracovního dne) nás písemně kontaktujte (mail: reklamace@enika.cz). 

 

Tento reklamační řád je účinný od 1. ledna 2017.

Přihlášení

Zapomněli jste heslo? Pošleme Vám nové.
Jste tu poprvé? Vytvořte si nový účet.